×

Obchodní podmínky internetového obchodu eMedovina.cz

Stanovující mimo jiné pravidla uzavírání kupních smluv prostřednictvím Obchodu obsahující nejdůležitější informace o Prodejci, Obchodě a právech Spotřebitele.

OBSAH

§ 1 Definice

§ 2 Kontakt s Prodávajícím

§ 3 Technické požadavky

§ 4 Nakupování v Obchodě

§ 5 Platby

§ 6 Zpracování objednávky

§ 7 Právo na odstoupení od smlouvy

§ 8 Výjimky z práva na odstoupení od smlouvy

§ 9 Reklamace

§ 10 Osobní údaje

§ 11 Výhrady

§ 12 Ustanovení týkající se kupujících, kteří nejsou Spotřebiteli

§ 13 Ustanovení týkající se přístupových údajů

§ 1 DEFINICE

Pracovní dny - dny od pondělí do pátku, kromě svátků.

Účet - bezplatná funkce Obchodu upravená zvláštními předpisy (služba poskytovaná elektronicky), díky níž si Kupující může zřídit svůj vlastní Účet v Obchodě.

Spotřebitel - spotřebitel ve smyslu Občanského zákoníku.

Kupující - každý subjekt nakupující v Obchodě.

Obchodní podmínky – současné obchodní podmínky.

Obchod - internetový obchod eMedovina.cz provozovaný Prodávajícím na adrese https://eMedovina.cz

Prodávající – Ami Honey Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě, na adrese Brazylijska 16B/2, 03-946 Varšava, Polsko; zapsaná do KRS pod číslem 0000266660; REGON 140703894; NIP 1132641423.

Číslo bankovního účtu – 30 1160 2202 0000 0000 8138 491

§ 2 KONTAKT S PRODÁVAJÍCÍM

1. Korespondenční adresa:

Magazyn Główny PitneMiody.pl
Al. Prymasa Tysiąclecia 60/62
01-424 Varšava, Polsko

2. E-mail: obchod@emedovina.cz

3. Telefon: +420 774 006 874

4. Adresa pro vrácení zboží (v případě odstoupení od smlouvy):

Magazyn Główny PitneMiody.pl
Al. Prymasa Tysiąclecia 60/62
01-424 Varšava, Polsko

5. Adresa pro zaslání reklamovaného zboží:

Magazyn Główny PitneMiody.pl
Al. Prymasa Tysiąclecia 60/62
01-424 Varšava, Polsko

§ 3 TECHNICKÉ POŽADAVKY

1. Pro správné fungování Obchodu potřebujete:

a) zařízení s přístupem k internetu;

b) webový prohlížeč, který podporuje JavaScript a soubory cookies.

2. Chcete-li zadat objednávku v Obchodě, kromě požadavků stanovených v odstavci 1, je vyžadován aktivní e-mailový účet.

§ 4 NAKUPOVANÍ V OBCHODĚ

1. Ceny zboží uvedené v Obchodě jsou celkové ceny zboží včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

2. Prodávající upozorňuje, že celková cena objednávky se skládá z ceny uvedené v Obchodě: z ceny zboží a z ceny na doručení.

3. Vybrané zboží je třeba v Obchodě vložit do košíku.

4. Poté si Kupující v Obchodě vybere způsob doručení zboží, způsob platby a poskytne údaje potřebné k dokončení objednávky.

5. Objednávka je dokončena ve chvíli potvrzení jejího obsahu a přijetí Obchodních podmínek Kupujícím.

6. Dokončení objednávky se rovná uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím.

7. Prodávající poskytne Spotřebiteli potvrzení o uzavření kupní smlouvy na trvalém nosiči nejpozději při dodání zboží.

8. Kupující se může v Obchodě zaregistrovat a vytvořit si v něm Účet. Pokud chcete v Obchodě nakupovat, registrace a vytvoření Účtu v Obchodě je povinná.

§ 5 PLATBY

Objednávku je možné zaplatit v závislosti na výběru Kupujícího:

1. Běžným převodem na bankovní účet Prodávajícího.

2. Prostřednictvím platební platformy PayPal.com

3. Hotově při osobním odběru zboží.

4. Pokud se Kupující rozhodne pro platbu předem, musi být objednávka uhrazena do 14 pracovních dnů od dokončení objednávky.

5. Nákupem v Obchodě Kupující vyjadřuje souhlas s používáním elektronických faktur Prodávajícím. Kupující má právo svůj souhlas odvolat.

§ 6 ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVKY

1. Prodávající je povinen dodat zboží bez vad.

2. Termín zpracování objednávky je uveden v Obchodě.

3. Pokud se Kupující rozhodne pro platbu předem, Prodávající začne zpracovávat objednávku až po jejím zaplacení.

4. Pokud si Kupující objedná alkoholické nápoje

a) Kupní smlouva může být uzavřena pouze mezi Prodávajícím a Kupujícím, který není osobou uvedenou v c. 15 odstavec 1 zákona ze dne 26. října 1982 o o výchově ve střízlivosti a boji proti alkoholismu (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 ze zm.) („Je zakázán prodej a podávání alkoholických nápojů:

i. osobám, jejichž chování naznačuje, že jsou pod vlivem alkoholu; 

ii. osobám mladším 18 let;

iii. na úvěr nebo jako zástava.

b) V případě pochybností o věku Zákazníka je Prodávající nebo osoba dodávající alkoholické nápoje oprávněna požadovat doklad potvrzující věk Zákazníka.

c) Potvrzení objednávky ze strany Kupujícího se rovná prohlášení, že Kupující odpovídá za nákup a příjem alkoholických nápojů dospělou osobou.

d) Místem uzavření a plnění kupní smlouvy je vždy provozovna v Okonku na adrese Kolejowa 75, 64-965 Okonek, Polsko. K vlastnímu prodeji dochází při předání zboží Kupujícímu způsobem uvedeným v bodě e) nebo f).

e) S výhradou bodu d) je předmět objednávky doručen Kupujícímu nebo jím zplnomocněné osobě v místě uzavření kupní smlouvy. Pokud se při odběru zboží využije zplnomocnění, vztahují se na něj tyto Obchodní podmínky.

f) Pokud si Kupující zvolí možnost dodání zboží na uvedenou adresu, k předání zboží Kupujícímu dojde, jakmile Prodávající předá objednané zboží zástupci kurýra vždy v Obchodě uvedeném v bodě d). Výběrem možnosti dodání zboží kurýrem v objednávce Kupující zároveň prohlašuje, že zmocňuje kurýra k vyzvednutí zboží jeho jménem a doručení na místo určené Kupujícím.

5. V případě nákupu alkoholických nápojů pro vlastní potřebu Kupující prohlašuje, že je nenakupuje za účelem dalšího prodeje - v souladu se zákonnými požadavky nelze takový nákup uskutečnit v maloobchodních prodejnách.

§ 7 PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s Prodávajícím prostřednictvím Obchodu, s výhradou ustanovení § 8 Obchodních podmínek, do 14 dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy končí po 14 dnech ode dne:

a) kdy Spotřebitel převzal zboží nebo kdy osoba zplnomocněná Spotřebitelem – jiná než kurýr – převzala zboží;

b) kdy Spotřebitel převzal poslední věc nebo kdy osoba zplnomocněná Spotřebitelem – jiná než kurýr – převzala poslední věc v případě, že smlouva vyžaduje převod vlastnictví více věcí, které jsou dodávány samostatně.

2. Aby mohl Spotřebitel uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musí informovat Prodávajícího pomocí údajů uvedených v § 2 Obchodních podmínek o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou nebo informace zaslaná e-mailem).

3. Spotřebitel může použít vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy umístěný na konci Obchodních podmínek, není to však povinné.

4. Ke splnění lhůty pro odstoupení od smlouvy postačuje, aby Spotřebitel zaslal informace o uplatnění svého práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5. V případě odstoupení od smlouvy vrátí Prodávající Spotřebiteli veškeré platby, které od něj obdržel, včetně nákladů na dodání zboží (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze způsobu dodání zvoleného Spotřebitelem, kromě nejlevnějšího obvyklého způsobu dodání nabízeného Prodávajícím), a to okamžitě, v každém případě nejpozději 14 dnů ode dne, kdy byl Prodávající informován o rozhodnutí Spotřebitele uplatnit právo na odstoupení od smlouvy.

6. Prodávající vrátí platby pomocí stejných platebních metod, jaké použil Spotřebitel v původní transakci, ledaže by Spotřebitel souhlasil s jiným řešením, v každém případě Spotřebiteli v souvislosti s tímto vrácením plateb nevzniknou žádné další poplatky.

7. Prodávající může pozdržet vrácení platby až do doby, kdy obdrží zboží nebo než mu bude předloženo potvrzení o jeho odeslání, podle toho, co nastane dříve.

8. Prodávající žádá o vrácení zboží na adresu: Hlučkova 881/3, Letňany, 199 00 Praha 9 neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Spotřebitel informoval Prodávajícího o odstoupení od kupní smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud Spotřebitel odešle zboží zpět do 14 dnů.

9. Spotřebitel nese náklady na vrácení zboží.

10. Spotřebitel je odpovědný za snížení hodnoty zboží tehdy, pokud je výsledkem jeho použití jiným způsobem, než bylo nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a fungování zboží.

11. Pokud zboží nemůže být vzhledem ke své povaze zasláno zpět běžnou poštou, bude muset Spotřebitel rovněž uhradit přímé náklady na vrácení zboží. O odhadované výši těchto nákladů bude Spotřebitel informován Prodávajícím v popisu zboží v Obchodě nebo při zadávání objednávky.

§ 8 VÝJIMKY Z PRÁVA NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku nemá Spotřebitel nárok v souvislosti se smlouvou:

a) ve které je předmětem služby předmět na zakázku, vyrobený podle specifikací Spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;

b) ve které je předmětem služby předmět podléhající rychlému poškození nebo s krátkou dobou trvanlivosti;

c) ve které je předmětem služby zásilka dodaná v zapečetěném obalu, který po otevření nelze z důvodů ochrany zdraví nebo hygieny vrátit, pokud byl obal po dodání otevřen;

d) ve které jsou předmětem služby věci, které jsou po dodání, vzhledem ke své povaze, neoddělitelně spojeny s jinými věcmi.

§ 9 REKLAMACE

1. V případě vady může Kupující reklamovat vadné zboží na základě záruky nebo záruky stanovené v Občanském zákoníku, pokud byla záruka poskytnuta.

2. Kupující může s využitím záruky za podmínek a ve lhůtách stanovených v Občanském zákoníku:

a) požádat o snížení ceny;

b) v případě významné vady - požádat o odstoupení od smlouvy;

c) požádat o výměnu zboží.

3. Prodávající žádá o uplatnění reklamace na základě záruky na poštovní nebo e-mailovou adresu uvedenou v § 2 Obchodních podmínek.

4. Pokud se ukáže, že pro posouzení reklamace je nutné doručit reklamované zboží Prodávajícímu, je Kupující povinen dodat toto zboží, v případě Spotřebitele na náklady Prodávajícího, na adresu: Dąbrowiecka 27B, 03-932 Varšava, Polsko.

5. Stížnosti týkající se provozu Obchodu by měly být směřovány na e-mailovou adresu uvedenou v § 2 Obchodních podmínek.

6. Reklamace bude Prodávajícím posouzena do 14 dnů.

§ 10 OSOBNÍ ÚDAJE

1. Správcem osobních údajů poskytnutých Kupujícím při používání Obchodu je Prodávající.

2. Osobní údaje Kupujícího jsou zpracovávány na základě smlouvy a z důvodu její realizace v souladu se zásadami stanovenými v obecném nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osobních údajů (GDPR). Podrobné informace o zpracování dat Prodávajícím jsou zahrnuty v zásadách ochrany osobních údajů zveřejněných v Obchodě.

§ 11 VÝHRADY

1. Kupující je povinen poskytovat pravdivé a platné informace.

2. Každá objednávka zadaná v Obchodě představuje samostatnou kupní smlouvu a vyžaduje samostatný souhlas s Obchodními podmínkami. Smlouva se uzavírá na čas a jejím cílem je realizace objednávky.

3. Tato smlouva podléhá polskému právu. Volba cizího práva nezbavuje Spotřebitele uzavřením této smlouvy jejich práv vyplývajících z povinných ustanovení práva země jejich trvalého pobytu.

4. Žádné z ustanovení těchto Obchodních podmínek nevylučuje ani neomezuje práva Spotřebitele dané zákonem (jurisdikce polského soudu).

§ 12 USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE KUPUJÍCÍCH, KTEŘÍ NEJSOU SPOTŘEBITELI

1. Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku nemá nárok nikdo jiný než Spotřebitel.

2. Odpovědnost Prodávajícího vůči Kupujícímu, který není Spotřebitelem, je omezena na částku objednávky Kupujícího.

3. Odpovědnost Prodávajícího v rámci záruky vůči Kupujícímu, který není Spotřebitelem, je omezena na jeden rok od dodání zboží Kupujícímu.

4. V případě možného sporu s Kupujícím, který není Spotřebitelem, bude příslušným soudem soud příslušný pro sídlo Prodávajícího.

§ 13 USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PŘÍSTUPOVÝCH ÚDAJŮ

1. Shromažďujeme informace o využívání Služeb uživateli a jejich IP adresami na základě analýzy přístupových údajů.

2. Tyto informace využíváme při diagnostikování problémů souvisejících s provozem serveru, při analýze možných narušení zabezpečení a při správě webových stránek. IP adresa je používána pro statistické účely, tj. ke shromažďování a analýze demografických údajů návštěvníků webových stránek (např. informace o regionu, ze kterého došlo k připojení). Na základě informací získaných výše uvedeným způsobem jsou ve zvláštních případech připravovány souhrnné obecné statistiky, které jsou poskytovány třetím stranám, které s námi spolupracují. Obvykle obsahují informace o sledovatelnosti webu. Tyto statistiky však neobsahují žádná data umožňující identifikaci (určení identity) daného uživatele.

3. Vezměte prosím na vědomí, že můžeme být požádáni o předání informací týkajících se IP adresy daného uživatele webu státním orgánům - na základě příslušných právních předpisů - v souvislosti s jejich řízením.